Podmínky užívání webu

Zpracování osobních údajů

Pro účely vytvoření registrace na webových stránkách www.radridim.cz a její správy zpracovává AXA Management Services s.r.o., IČ 256 72 703, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 PRAHA, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 60002/ (dále jen „AXA“), jakožto správce osobních údajů, Vaše osobní údaje v rozsahu, který jste vyplnil/a při základní a případně při rozšířené registraci, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, adresa, pohlaví, výročí o pojištění vozidla, technické údaje o vozidle (značka, model, objem, rok výroby, výkon) a to po dobu trvání Vaší registrace.

Poskytnutí osobních údajů pro účely registrace a její následné správy je dobrovolné. Pakliže si nepřejete, abychom pro výše uvedené účely zpracovávali osobní údaje, nemusíte se registrovat, případně pokud tyto již zpracováváme můžete uplatnit Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů. Podrobnosti o jednotlivých právech naleznete níže.

Jako uživatel s registrací nezískáváte automaticky přístup k čerpání výhod od obchodních partnerů stránky. Na přístup k čerpání těchto výhod na stránce radridim.cz a zasílání informací o novinkách a dalších obchodních sdělení, je potřebné poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům.

Při zpracování osobních údajů pro výše uvedené dochází k profilování a automatizovanému rozhodování.

Při zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely může mít přístup k osobním údajům ve výše uvedeném rozsahu následující příjemci:

Provozovatel webové stránky:

Sprinx Systems, a.s. Údolní 212/1 147 00 Praha 4 Česká republika IČO: 26770211 DIČ: CZ26770211 Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8161

Se všemi má AXA uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a tito jsou rovněž povinni dodržovat pravidla na ochranu osobních údajů.

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

a) Informace o zpracování Vašich osobních údajů: Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

b) Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

c) Právo na opravu: Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut): V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť AXA má povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

e) Právo na omezení zpracování: Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.

f) Právo na přenositelnost údajů: Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

g) Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

h) Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

i) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Jednotlivá práva můžete uplatnit u AXA, a to e-mailem na adresu info@radridim.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

AXA má také pověřence na ochranu osobních údajů neboli Data Privacy Officera, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Na tohoto pověřence se můžete kdykoli obrátit písemně na e-mailovou adresu privacy@axa.cz nebo korespondenčně na adresu Lazarská 13/8, 120 00 Praha.

Tipy pro řidiče

Získejte tipy, příručky a novinky pro řidiče, které vám budeme pravidelně zasílat